Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

15. Skupinový rozhovor (focus group)

15. Skupinový rozhovor (focus group)

focus group = ohniskové skupiny

Skupinový rozhovor – nástroj sběru primárních informací, jehož základem je dotazování, které probíhá ve skupině. Velikost skupiny je v optimálním případě 6 – 10 osob.
- pro skupinový rozhovor se nejčastěji vytváří několik skupin (5-10), podle jedné charakteristiky. Skupiny jsou sestaveny tak, aby v nich byli lidé stejného věku, pohlaví a stejně zájmově orientovaní apod.
- při výběru účastníků pro skupinové rozhovory je prvořadým kritériem cíl výzkumu (při zjišťování veřejného mínění – zaměření na sociálně demografické nebo profesní skupiny obyvatelstva)
- tzv. ohniskové skupiny je možné chápat ve dvojím smyslu:
- pozornost zaměřena na konkrétní segment populace, konkrétní cílovou skupinu
pozornost zaměřena na relativně úzký okruh problémů - a je zaměřena na prozkoumání problému do hloubky spíše než o šířky
- nesprávně sestavená skupina může přinést výrazně zkreslené výsledky

Zkoumá se, jaké pojmy se ve skupině používají v souvislostí s daným tématem a jaké obsahy jsou za těmi pojmy skryty.

Výhody skupinového rozhovoru:
- je efektivnější (shromáždí se více info za daný čas)
- je pod stálou kontrolou
- lze ho objektivně zaznamenat (snímat videokamerou)
- v případě potřeby je možno ještě v průběhu terénního výzkumu něco doplnit, upravit
- jsou zachyceny interakce mezi členy skupiny, které vnášení další informační hodnoty
- skupina dává respondentovi intenzivnější podněty,napomáhá tvořivému myšlení členů skupiny, vznikají nové nápady atd.
- je možné sledovat skupinou dynamiku, změna stanoviska v průběhu rozhovoru atd.

Nevýhody skupinového rozhovoru:
- skupina je tvořena uměle jevy, které v ní probíhají jsou tím ovlivněny
- odpovědi respondentů se mohou nežádoucím způsobem ovlivňovat
- získat respondenta k účasti na skupinovém rozhovoru je těžší, musí v dohodnutém čase přijít na dané místo = překážky
- podíl nákladů na jednoho respondenta ve skupinovém rozhovoru je vyšší než v individuálním rozhovoru

Některé nevýhody skupinového rozhovoru lze eliminovat nebo snížit dobře připraveným scénářem, výběrem zkušeného moderátora.

Dále je možné skupinový rozhovor kombinovat s písemným dotazováním (nejprve zaznamenají svůj názor, poté debata).

Vedení skupinového rozhovoru je velice náročné. Moderátor musí udržet skupinu u daného tématu, ale zároveň podněcovat spontánnost odpovědí.

Vedoucí musí regulovat podíl jednotlivců na rozhovoru, tlumit ty, kteří se prosazují na úkor ostatních.

K tomu ještě přistupuje nutnost dobře rozumět věcné stránce probíraného tématu a zvládnout rozhovor i z hlediska času. Moderátor nesmí za žádnou cenu projevit svůj názor a hodnocení ve vztahu k danému tématu.

Skupinové rozhovory s experty – představují jednu kategorii skupinových rozhovorů a mají různou podobu. (diskuse odborníků, volný brainstorming)

Žádné komentáře:

Okomentovat