Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

17. Sociální systém

17. Sociální systém

Ve starší sociologické literatuře neměl sociální systém zvláštní a samostatný význam a používal se pro označení sociálních souvislostí. Od 30. let se začal užívat nejprve v USA, později i v Evropě, a od 60. let zaplavil a až zahltil sociálněvědnou terminologii.

Pojetí celistvého sociálního útvaru, ke jednotlivé části se spojují s jejich významem pro celek je pojetím systémovým. (systém – komplex prvků, které jsou ve vzájemné interakci nebo závislosti které jsou nějak upořádány)

Uspořádanost může být celku vlastní nebo může jít o uspořádanost plánovitou, záměrnou, a to na základě účelové orientace systému.

Sociální systém je systém složitý, relativně uzavřený a dynamický.
- sociální systém je spojením jednotlivců, sociálních skupin a institucí, tedy částí, jejichž chování lze popsat jako sociální
- jsou velmi pohyblivé a proměnné, nelze je chápat jako jednou pro vždy dané

Sociální systémy obsahují dva typy vazeb, které jsou typické pro každý sociální útvar, pro každé seskupení lidí:
- koordinace – vazby vyjadřující návaznost jednotlivých činností na téže úrovni
- hierarchie moci – vztahy nadřízenosti a podřízenosti, které koordinaci umožňují a orientují celek na dosažení cíle

Sociální organizace – vyjadřuje vědomě vytvořený a na specifický cíl zaměřený sociální systém, který přijímá a zpracovává informace, aby ovládl objektivní systémové procesy probíhající podle relativně samostatných zákonitostí.
Je definována:
- dělbou práce a moci
- existencí jednoho nebo více mocenských center, která kontrolují chod organizace
- možnost substituce členů organizace jako celku

Každý celek musí vykazovat čtyři základní funkce, které jsou pak uskutečňovány v celé řadě činností:
- adaptace (celek se vyrovnává se změnami vnějšího prostředí a tlakem, který toto prostředí na sociální systém vykonává)
- dosahování cílů (vyjadřuje nutnost orientace sociálního systému na cíl)
- integrace (je výrazem propojování prvků v systému)
- udržování vzorů (vede ke stanovení odpovídajícího chování, které nebude narušovat vazby v systému)

Žádné komentáře:

Okomentovat