Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Svaly krku

Svaly krku

Svaly krku zabezpečujú niekoľko samostatných funkcií. Poskytujú podporu a pohyb hlavy a krčnej chrbtici, umožňujú prehĺtanie a reč.

Svaly trupu
Svaly trupu umožňujú dýchanie (veľmi dôležitým svalom je v tomto prípade bránica), poskytujú podporu a pohyblivosť hrudnej časti chrbtice, a na trup sa upínajú i viaceré svaly, ktorých funkcia je spojená s pohybom horných končatín.

Svaly hornej končatiny
Svaly hornej končatiny (lat. musculi membri superioris) sa podľa svoji topograficko-anatomických vzťahov delia na nasledovné skupiny:
A) Svaly ramenného pletenca (lat. mm. cinguli membri superioris)
• Deltový sval (Musculus deltoideus)
• Nadhrebeňový sval (Musculus supraspinatus)
• Podhrebeňový sval (Musculus infraspinatus)
• Malý oblý sval (Musculus teres minor )
• Veľký oblý sval – (Musculus teres major)
• Podlopatkový sval – (Musculus subscapularis)


B) Svaly voľnej časti hornej končatiny (lat. mm. partis liberae membri superioris)
• svaly ramena (lat. mm.brachii)

Predná skupina
Dvojhlavý sval ramena (Musculus biceps brachii)
Má 2 hlavy: (caput longum,caput breve)
Odstup: (processus coracoideus,tuberculum supraglenoidale)
Úpon: (tuberositas radii)
Funkcia: flexia v lakti, ventrálna flexia ramena, abdukcia a addukcia ramena, pronacia a supinacia predlaktia

Zobákovo-ramenný sval (Musculus coracobrachialis)
Odstup: (processus coracoideus)
Úpon: (crista tuberculi minoris)
Funkcia: (ventralna flexia,addukcia ramena)


Ramenný sval (Musculus brachialis)

Odstup: od úrovne (tuberositas deltoidea)
Úpon: (tuberositas ulnae)
Funkcia: flexia v lakti

Zadná skupina
Trojhlavý sval ramena – (Musulus triceps brachii)
Má 3 hlavy: (caput longum,caput laterale,caput mediale)
Odstup: (tuberculum infraglenoidale,tuberculum majus) zadná plocha humeru
Úpon: (olecranon ulnae )
Funkcia: addukcia ramena,extenzia v lakti
Lakťový sval (Musculus anconeus)


C) Svaly predlaktia (lat. mm.antebrachii)

Povrchová (prvá) vrstva

Musculus pronator teres – pronujúci sval oblý
• Musculus flexor carpi radialis - vonkajsi ohybac zápestia
• Musculus palmaris longus - dlhy sval dlane
• Musculus flexor carpi ulnaris - vnutorny ohýbas zápestia

Druhá vrstva
• Musculus flexor digitorum superficialis - povrchovy ohybac prstov
Odstup: (epicondylus medialis humeri)
Úpon: (2,3,4,5 prst)
Funkcia: flexia v lakta,zapastia a klbov ruky

Tretia vrstva
• Musculus flexor digitorum profundus - hlboky obbač prstov
• Musculus flexor pollicis longus -

Štvrtá vrstva
• Musculus pronator quadratus
Odstup a upon: leži medzi distálnými tretinami radia a ulny
Funkcia: pronacia

Laterálna (bočná, rediálna) skupina
• Musculus brachioradialis
• Musculus extensor carpi radialis longus
• Musculus extensor carpi radialis brevis

Zadná skupina

Povrchová vrstva
• Musculus extensor carpi ulnaris
• Musculus extensor digitorum
• Musculus extensor digiti minimi

Hlboká vrstva
• Musculus supinator
• Musculus abductor pollicis longus
• Musculus extensor pollicis brevis
• Musculus extensor pollicis longus
• Musculus extensor indicis


D) Svaly ruky (lat. mm.manus)

Svaly na dlaňovej strane ruky

Svaly tenaru
• Musculus abductor pollicis brevis
• Musculus flexor pollicis brevis
• Musculus opponens pollicis
• Musculus adductor pollicis

Svaly hypotenaru
• Musculus palmaris brevis
• Musculus abductor digiti minimi
• Musculus flexor digiti minimi brevis
• Musculus opponens digiti minimi

Svaly strednej skupiny
• Musculus lumbricales I-IV

Svaly medzi záprstnými kosťami
• Musculus

Žádné komentáře:

Okomentovat