Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1. Otiskovací hmoty - Protetická technologie

Protetická technologie

Otiskovací hmoty

- slouží k provádění situačních otisků v otiskovacích lžících

Otiskovací lžíce :
1) konfekční – děrovaná
2) individuální

Dělení ot. hmot :
- podle tuhnutí
o chemoplastické (chem. reakce)
§ tuhé (sádra, zinkoxideugenol...)
§ pružné (alginátové, silikonové, polysulfidy, polyétery)
o termoplastické – fyzikálním pochodem (ochlazení)
§ tuhé (kompoziční)
§ pružné (agarové)
- podle stavu, jak je vyjímáme z úst
o rigidní – tuhost pevnost
o pružné – elastické

Požadavky na ot.hmoty:
- chuť a vůně – estetická barva (pro pacienta důležité)
- žádná toxicita
- jednoduchá příprava
- dostatečně dlouhá skladovací doba
- vhodná konzistence
- přijatelná doba tuhnutí
- pevnost a elasticita
- objemová přesnost
- dobrá reprodukční schopnost
- kompatibilita s ostatními materiály


Kompoziční otiskovací hmoty

- nejstarší otiskovací hmoty, dělíme na 3 skupiny :
o otiskovací hmoty s plnidly
o otiskovací hmoty bez plnidel
o bazální šelakové destičky- shodují se ve složení, ale nejsou ot.hmotami
- výroba a složení :
o plastické hmoty
§ kopály, šelak, kalafuna, umělá pryskyřice
§ tvoří základ hmot, zaručují termoplastické vlastnosti, jsou pojivem
o elastické hmoty a změkčovadla
§ kaučuk, gutaperča, parafín, kyselina olejová
§ snižují tvrdost, bod měknutí
o plnidla a barviva
§ p-mastek
§ snižují lepivost, taví se v kotlích, po ochlazení se rozemelou a lisují se na požadované tvary
- vlastnosti :
o špatné vodiče tepla, při zahřívání postupujeme zvolna, při nedostatečném chlazení může málo ochlazený střed způsobit deformaci otisku, při nestejnoměrném tlaku můžeme vyvolat tzv.vnitřní pnutí
- nevýhoda – po ochlazení nastává kontrakce 1,2 – 1,5 %


OH s plnidly

- Stentova hmota
o vyrábí se z kopálu a kys. stearové a z mastku
o dříve se používala k otisku
o ohřívají se v horké vodě nad 70°C, poté ochlazení vodou
- Kerrova hmota
o dříve k otiskování jednotlivých preparovaných zubů
o dodávání v tyčinkách – zahřátí nad plamenem nebo v měděných kroužcích

OH bez plnidel
- hmoty voskopryskyřičné
- při tavení nad plamenem se používají kovové nádobky, ve vodě, ve stříkačkách
- použití k funkčním modelacím okrajů individuálních ot.lžic při otiskování bezzubých čelistí
- snadno se tvarují pohyby a tlakem na protézním loži
- ochlazení studenou vodou

Bazální šelakové destičky
- zhotovení individuálních otiskovacích lžic
- základna skusových šablon
- dodávají se v tenkých destičkách tvaru horní a dolní čelisti
- hmoty vzniknou stavením šelaku, stearinu, syntetických vosků, s příměsí mastku
- změkčují se zahřátím nad plamenem
- adaptují se na sádrový model izolovaný vodou
- Tessex, Tessex –Al


Zinkoxideugenolové otiskovací hmoty

- složení :
o oxid zinečnatý – nedráždivý pro ústní sliznici (kalafuna, soudržnost, termoplastické vlastnosti, rychlost tuhnutí, syntetické pryskyřice, vosky, oleje, min. plniva)
o eugenol (hřebíčkový olej) – směs obsahuje 80% eugenolu
- použití :
o otiskovaní bezzubých čelistí v individuální lžících
o k dočasnému podkládání imediátních náhrad
o k fixaci provizorních korunek a můstků
- zpracování – hl.složky spolu reagují po smísení dvou past, které se dodávají v tubách (mísící poměr 1:1)
o pasta s ZnO – bílá
o pasta s eugenolem – žlutá, červená
- rychlost tuhnutí urychluje teplo, vlhkost, sliny, tuhnutí probíhá 2 min. v dutině ústní
- hmota je přesný s malou kontrakcí
- je opravitelná
- při manipulaci hrozí deformace nebo odlomení, otisk zpracujeme ihned
- Repin


Hydrokoloidní otiskovací hmoty

- Dělení:
o agarové (termoplastické)
o alginátové (chemoplastické)
- společným základem koloidní roztoky
- jejich disperzním prostředím je voda
- látky rostlinného původu, ve vodě bobtnají
- za určitých podmínek jsou schopné přejít z tekutého stavu SOL na pružný stav GEL, pokud z tohoto stavu jdou zpátky přeměnit z GEL na SOL = reverzibilní, pokud ne = ireverzibilní


Agarové hmoty

- pružné hmoty, využití jak v ordinaci, tak v laboratoři
- ordinační užití – složité, nákladné, v laboratoři se používají k tzv. dublování, kterým získáváme licí model z formovací hmoty
- složení, výroba:
o agar – derivát galaktózy, získává se z mořských řas, rozpuštěním ve vodě vzniká hydrosol, po ochlazení gel
o typické složení:
§ 75% voda
§ 10% agar
§ 7% glycerin
§ 8% kaolin
- ke ztekucení dochází po zahřátí na 95°C, želatinace ve 40°C – HYSTEREZE – teplotní rozdíl 95°C – 40°C
- při tuhnutí nedochází ke kontrakci
- syhereze = vysychání
o zabraňujeme umístění do vlhkého prostředí
o tavíme v termoplastických zásobnících (mikrovlnná trouba)
- k urychlení procesu – nakrájíme, nastrouháme – zahřejeme na 95°C, ochladíme na 55°C – před dublováním namočíme model do teplé vody – umožní lepší zatékání hmoty. Po ztuhnutí a vyjmutí vznikne otvor – licí model.
- Dublaga (Dental), Geloform (Degussa)


Alginátové hmoty (ireverzibilní hmoty)

- univerzální otiskovací materiály tuhnoucí hydroplasticky
o otiskování bezzubých i ozubených čelistí
o orientační otisky
o otisky u částečných náhrad
- složení, výroba :
o základem pro výrobu jsou algináty = sodné, draselné soli kyseliny algové (připomíná škrob). Kyselina se získává z buněčných stěn červených a hnědých mořských řas.
- podstata tuhnutí :
o přidáním vápenatých solí CaSO4 přejde roztok alginátu sodného v nerozpustný gel = alginát sodnovápenatý. Reakce je rychlá – zpomaluje se fosforečnanem sodným. Nejprve se vytvoří roztok alginátu sodného, rozpouštějící se síran vápenatý reaguje s fosforečnanem – po jeho spotřebování teprve vzniká alginát sodnovápenatý.

- Algináty se vyrábí ve formě prášku, který se mísí s vodou (poměr udává výrobce). Prášek sypeme do vody.
Je to směs obsahující :
o alginát sodný 15%
o síran vápenatý 15% (sádrovec)
o fosforečnan sodný 3%
o 60% plniva – kaolin, křemelina
§ ochucen, parfémován.
- Dodávají se v neprodyšně uzavřených nádobách (ochrana před vzdušnou vlhkostí) – snadno se odmísí – nutno protřepat ! Balení obsahuje 2 odměrky – jedna na vodu, druhá na prášek. Dodávají se i v sáčcích pro jeden otisk.
- vlastnosti a použití:
o pružný gel, pevný, ale v omezené míře, pružnost je omezena hodnotou tzv. trvalé deformace – závisí na množství vody (čím více vody, tím měkčí gel), omezená je i pevnost při snímání podsekřivých míst se trhá.
o Reprodukční schopnost je horší než u elastomerů nebo agarů, objemová nestálost otisku je hlavní nevýhodou těchto hmot, na vzduchu se vypařuje z otisků voda – vysychají (objem se zmenšuje), kontrakci nelze zamezit lze ji pouze zmírnit (igelitový sáček nebo uzavíratelná nádoba s vlhkým mulem, někteří výrobci dodávají speciální transportní nádoby)
o neponořovat do vody ! Otisk nutno zpracovat neprodleně během několika minut, nejdéle do 30 minut !
o mísíme v kelímku lopatkou, aplikujeme v otiskovacích lžících (konfekčních perforovaných nebo v individuálních). Modelovým materiálem je sádra.
- Ypeen (Spofadental), Deguprint (Ögussa), Palgat (Espe) – k otiskování protilehlých čelistí, pomocný otisk


Elastomery

- vývojově nejmladší typ otiskovacích hmot (50.léta 20.století)
- univerzální hmoty vyráběné v různých konzistencích k provádění otisků na jakékoliv náhrady:
o mají nejlepší elastické vlastnosti,
o nejlepší reprodukční schopnost,
o objemově stabilní, vysoká hodnota pružné deformace
o vhodné k otiskům, na které klademe vysoké požadavky – hlavní otisky, definitivní otisky, na kovové konstrukce fixních a snímatelných náhrad
- typy (liší se pouze v chemickém složení – kvalitní, ale drahé)
o silikony
§ polykondenzační
§ polyadiční
o polysulfidy
o polyétery


Polykondenzační silikony

- základem syloxanový řetězec, střídají se atomy Si a O2
- polyxyloxany mají řetězec zakončený skupinami OH – reaktivní, umožňují sesíťování řetězců, na křemík se vážou radikály – methylové radikály (CH3). Anorganické složky zajišťují tepelnou a chemickou stálost, organické plasticidu.
- základní látkou je silikonový polymer – polydimetylsiloxandiol. Pro vhodné konzistence je řetězec doplněn plnivy a změkčovadly – tři konzistence :
o tuhý tmel
o středně tuhá pasta
o řídký krém
- vulkanizace = sesíťování řetězců – k ní se používají katalyzátory (estery, kyseliny křemičité – pasta nebo tekutina). Smíchání – tuhnutí – podstatou polykondenzace (chemická reakce při níž vzniká jako vedlejší produkt alkohol)- jeho vypařování – kontrakce.
- vlastnosti a použití:
o aplikace :
§ tmel – odměrka + katalyzátor – prohnětení a aplikace do lžíce
§ pasta a krém – tuby + katalyzátor – dle měřítka – lopatkou smícháme a aplikujeme
o moderní forma dvou past – mísící pistole – doba tuhnutí v ústech 5 minut.
o přesnost otisku závisí na objemových změnách, deformaci po tuhnutí a sejmutí.
o hmoty jsou pružnější než hydrokoloidy, deformace ale může ohrozit otisk.
o hodnoty kontrakce :
§ 0,1 % za 1 hodinu
§ 0,4 % za 24 hodin
§ 0,5 % u řidších forem (pasta + krém)
o modelový materiál sádra IV. – denzit, stone.
o odlévat po 1 hodině !
- Stomaflex (Dental)- solid = krém, Xantoprén, Optosil.


Polyadiční silikony

- vznikají na základě polyadice, při které nevzniká vedlejší produkt, reakci umožňují katalyzátory, výchozí látka 2 části :
o 1.část – řetězec ukončený vinylovými skupinami – CH=CH2
o 2.část ukončena skupinami H-SI-
- dodávají se ve formě dvou past, ale v pěti různých konzistencích pro všechny techniky
- výhody :
o delší zpracovatelnost
o rychlejší tuhnutí
o kontrakce, ke které dochází při tuhnutí (spontánní) má hodnotu 0,2 %
o pružná deformace hodnotu 10%, trvalá deformace 0,2%
o používají se i jako dublovací hmoty
- Prezident, Neprosil, Unosil


Polysulfidové hmoty

- nejstarší skupina, nerozšířená
- 2 pasty, základem polysulfid se dvěma koncovými a jednou postranní skupinou –SH, druhá tuba – katalyzátor.
- 3 konzistence – řídká, středně hustá, hustá
- v 1.fázi tuhnutí se deformují, plasticity nabývají pomaleji = doba tuhnutí v ústech 10 minut
- kontrakce při tuhnutí – 0,2 – 0,4 % za 24 hod.
- po vyjmutí z dutiny ústní se disk smrští o 0,26 % z 37° na 20°. Vyndávat opatrně, nenásilně, aby se nedoformoval a neprotáhl.
- neestetická zvláštní barva, velká skladovací životnost, otiskování v individuálních lžících
- modelový materiál sádra – stone
- Coe-flex, Neo-flex, Permlastic


Polyétery

- nejmladší skupina OH, základní složka polyglykoéter
- ve formě 2 past:
o polyglykoéter,plnidla, oleje, změkčovadlo
o katalyzátor – estery kyseliny sulfonové
- nejdelší skladování, nejmenší objemové změny
- modelový materiál – sádra – stone
- při vyjímání opatrně – velká tuhost hmot.
- Impregnum (Espe), Permadyne (Espe) – tmel, krém.

Žádné komentáře:

Okomentovat