Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Freinetovská pedagogika

Základní idea pedagogických snah Freineta zní „z života a pro život prací“. Z této ideje jednoznačně vyplývá, že škola má být jakýmsi průvodcem života a práce všech lidí a jako taková by měla být chápána.
Základními principy jeho pedagogiky jsou tudíž vlastní aktivita, práce, zkoumání, ale i zkušenost a svobodné vyjádření.  Freinet byl velkým kritikem pasivity a verbální orientace tehdejších škol. Proto v různých oblastech navrhl nejrůznější opatření, která pasivitu ze škol vytěsňují a snažil se žáky do studia zapojit prostřednictvím rozličných prací a praktických úkolů, které je měly zaujmout a také náležitě poučit o související problematice.
K vyučování využíval Freinet nejrůznější techniky a postupy, které pomáhaly k dosažení kýžených výsledků.
Jednou ze základních Freinetových technik byly tiskárny. Freinet používal tisk jako formu komunikace mezi žáky jak na úrovni jedné školy, tak mezi školami. Freinet vždy na začátku vyučování chodil s žáky ven mimo školu pozorovat prostředí a život, po návratu do školy byli žáci plní zážitků a myšlenek, které nastřádali v průběhu pobytu venku.  Freinet se proto rozhodl, že by žáci měli svoje myšlenky a postřehy seskupit a uspořádat do textu, který později společně s vyučujícím a ostatními žáky upravili a vytiskli. Tyto výtisky měli později možnost číst další spolužáci, kteří se tímto způsobem mohli dozvědět zajímavé informace a poznatky, které v rámci své výuky nepostřehli. Tento krok vedl k mnohem lepší komunikaci poznávání světa studenty. Pro žáky bylo totiž mnohem jednodušší pochopit studované učivo prostřednictvím textů, které vymýšleli jejich vrstevníci než z učebnic. Tato technika také pomohla ke sbližování studentů a prohlubování jejich sociálních vztahů. Komunikace stejně jako socializace se ukázaly jako nejlepší nástroje pro přístup k psanému slovu.
Z těchto článků a se později začali vytvářet školní noviny, které byly ve škole dostupné. S postupem technologického rozvoje začali Freinetovi následníci používat i další technologie, které slouží ke komunikaci, např. magnetofonové pásky, videokamery apod., jejichž využití se obzvláště dnes jeví jako revoluční, protože v dnešní škole využívají komunikační technologie už i nejmladší školáci a současná škola pochopila, že technika má ve výuce obrovský potenciál. Děti by dnes měly mít mnohem častěji možnost využívat tyto prostředky ke studiu a komunikaci mezi sebou navzájem. Je totiž naprosto prokazatelné, že informace lze mnohem snáze interiorizovat prostřednictvím kreativní diskuze, nežli prostým studiem odborných textů.
Podobně revoluční byl přístup Freineta k matematice. Freinet byl propagátorem takzvané „živé matematiky“. Matematika pro něj měla být prostředkem k chápání světa a ne prostou vědeckou disciplínou, ve které se žáci mají učit složité vzorce a poučky, pro které si nemohou představit žádné konkrétní použitelné využití a praktickou aplikaci. Matematika proto měla být používána v různých praktických činnostech, popisování fyzikálních zákonitostí, počítání produkce nebo ke kalkulaci prodejní ceny apod. K tomuto Freinetovu přístupu se postupem času přiklání mnoho odborníků z rozličných oborů.
Například současné ekonomii je často vytýkána přílišná matematizace a formalizování, které navede k žádným konkrétním výstupům. Tento přístup Freinet kritizoval již před mnoha lety a dnes je mu konečně dáváno za pravdu.
Další Freinetovskou technikou, s jejíž aplikací se setkáváme i dnes, je pracovně-orientované čtení.       I zde kladl Freinet důraz na schopnost aplikovat čtení v skutečných situacích a případech, kdy nejde o otrocké četní témat odtržených od reality, ale o čtení jehož cílem je pochopit smysl textu. Stejně jako Freinet nechápu smysl četní vybraných pasáží různých učebnic, které nemají význam. Pokud je text vytržen z kontextu, žáci nepochopí jeho smysl a tím pádem je jeho čtení nezajímá a nic si z něj neodnesou. Pokud by žáci mohli číst text, který pochopí, jistě by se čtení méně bránili a bylo by pro ně přínosnější. Freinetovo hnutí za tímto účelem vydávalo brožury, které byly přizpůsobeny přímo dětem určitého věku a žáci jim proto rozuměli a měli s jejich čtením mnohem menší problémy.
   Podobně přistupoval Freinet i k ostatním školním disciplínám, jako je dějepis nebo zeměpis. Žákům se snažil přiblížit učivo ne prostřednictvím biflování dat a informací, které žáci obvykle brzy po jejich nastudování zapomenou, ale prostřednictvím různých monumentů, stylů architektury, návštěvami venkovských usedlostí nebo popisem místní fauny a flory. Takové informace jsou pro děti mnohdy mnohem lépe zapamatovatelné a jsou následně schopny si s nimi spojit i další informace, které si s nimi spojil v rámci studia.
Aby mohl dosáhnout kýžených změn, které prováděl oproti tehdejší tradiční výuce, bylo nutné, aby aplikoval určité modifikace v organizaci výuky. Freinet proto navrhl nový způsob rozložení třídy, která měla být stejně jako tradiční třída ve velké místnosti podobné těm dnešním, ale zde mělo být sedm pracovních koutů, tedy míst kde, budou vykonávány různé specifické aktivity. Tyto kouty Freinet poměrně detailně popsal včetně jejich vybavení. Kouty nazýval např.: manuální aktivity, komerční aktivity, dokumentace, experimenty nebo reprodukce. Některé z těchto koutů měli i vlastní zahrady nebo farmy.
Takto nově koncipovaná výuka měla i jiný časový rozvrh. Čas na jednotlivé aktivity byl sice rozdělen na základě sylabu předmětu, nicméně žáci si na začátku každého týdne volili individuální „pracovní plán“. Tato skutečnost podporovala svobodu žáků a jejich rozhodovací schopnosti. Práce v různých skupinách, také podporovala spolupráci a komunikační schopnosti žáků.

Žádné komentáře:

Okomentovat