Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

19. Zpracování bazální pryskyřice - Protetická technologie

Protetická technologie

Zpracování bazální pryskyřice

Bazální pryskyřice používáme pro výrobu :
o Čátečných snímatelných a celkových náhrad
o Ortodontických aparátů
o Dlah
o Individuálních otiskovacích lžic

Požadavky na bazální pryskyřice:
o Fiziální vlastnosti
o Imitace vzhledu měkkých tkání
o Odolnost k teplotním změnám
o Pevnost
o Lehkost
o Nesmí měnit tvar a barvu

Mechanické vlastnosti :
o Odolnost proti lomu
o Abrazi
o Následkům pádu náhrady
o Rigidita (žvýkací tlak)
o Přiměřená pružnost (resilience)

Chemické vlastnosti :
o Inertnotnost k měkkým tkáním a k prostředí dutině ústní
o Nesmí vyvolat alergii, ani toxickou reakci vlivem zbytkového monomeru

Biologické vlastnosti
o Nesmí iritovat měkké tkáně
o Působit toxicky

Bazální pryskyřice stejně jako korunkové pryskyřice tuhnou polymerací.
Polymerace je proces zesíťování molekul nízkomolekulární látky (monomeru) za vzniku vysokomolekulární látky – polymeru. Výsledná látka má stejné chemické složení, ale jiné skupenství a fyzikální vlastnosti.

Rozrušením dvojné vazby mezi dvěma uhlíkovými atomy se vytvoří aktivní centrum, na které se vážou další molekuly za vzniku polymetakrylátů, nebo polyvynilchloridů.

Je to exotermická reakce, kterou lze zahájit:
o Teplem
o Chemickými iniciátory
o Světlem
o Působením mikrovln

Radikálová řetězová polymerace má několik fází :
1) iniciace – napojení benzoylového radikálu na polymerovatelnou molekulu – čili iniciace radikálové polymerace
2) propagace – růst řetězce napojováním molekul

3) terminace – polymerace končí a růst řetězce se zastavuje


Podle aktivační energie nutné k zahájení polymerace může být polymerace :
o chemopolymerace - iniciátor-látka, která se rozpadá na účinné radikály(peroxidy,perkyseliny)
o fotopolymerace - paprsky s krátkou vlnovou délkou (UV záření, stroboskopické halogenové světlo)
o termopolymerace – tepelná energie
o mikrovlnná polymerace - Vyvolává polymeraci přeměnou energie elektromagnetického vlnění na teplo uvnitř tělesa.Čas polymerace- 3min.

Samovolné polymeraci můžeme zabránit :
o Vyvolává ji např. teplo, světlo – INHIBITORY
o Látky fenolové skupiny (hydrochinon, fenol)
o Monomer expedován v lahvičkách z tmavého skla


MMA pryskyřice

MMA – metakrylan metylnatý
o Kapalina o hustotě 0,95g/cm³s bodem varu 100,3 ˚C.
o CH₂=CH- vinylová vazba je v molekule nestálá, má snahu samovolně polymerovat a přecházet na sklovitý polymer o hustotě 1,19g/cm
o Složení tekutiny - Monomer
- 5-10% síťovadlo-etylenglykol
- Stabilizátor- hydrochinon
- Akcelerátor- dimetyl-p-toluidin (u rychle polymerujících prysk.)
- Změkčovadla – dibutylftalát (u některých pryskyřic)
o Složení prášku - Perlový polymer
- Iniciátor (di-benzoylperoxid)
- Barevné pigmenty (CdS, HgS, Fe₂O₃ )
Podle způsobu zpracování MMA dělíme na :
o Lisovací
o Volně modelovatelné
o Licí
Nevýhody MMA :
o Polymerační kontrakce
o Vysoký KTR
o Zbytkový monomer – změkčení materiálu a negativní biologické působení po vyloučení zůstává porozita
o Alkohol a některá antiseptika narušují povrch

Klasická Kultzerova polymerace
o Probíhá ve vodní lázni 2-3l vody na jednu kyvetu.
o Kyveta musí být izolovaná od stěn.
o Studenou lázeň zvolna zahříváme na 60-70 st.C,udržujeme půl až hodinu při 73 st. je kyveta homogenně prohřátá.
o Přívod tepla zvýšíme až dosáhneme 100st.C,které udržujeme půl hodiny.
Polymerace bazálních pryskyřic :
o Chemoplastická metoda lisování – optimální hmotností mísící poměr pro Superacryl je 2,4g prášku :1g tekutiny. Objemový poměr 3:1.
o Chemoplastická metoda litím – polymerace 30 min., teplota 40-45°C, tlak 0,3-0,6 Mpa. Způsoby lití pryskyřic – volné, odstředivé, injekční, vakuové.
o Chemoplastická metoda vystřikování chemicky tuhnoucích polymerů – těsto vstřikujeme pod tlakem do sádrové formy během celé polymerace. Čas 30 min, teplota 55°C, tlak 0,4MPa, rychlost vtlačování těsta 8-10 mm za sekundu.
o Chemoplastická metoda vstřikování těsta – tepelná polymerace – teplota 95-100°C, čas 35 min při zvýšeném tlaku
o Termoplastická metoda lisování kombinovaná s vtlačováním těsta – materiál v kyvetě se infračervenou lampou ohřeje, polymerace při zvýšení tlaku v lázni při teplotě 97°C po dobu 90 min.
o Termoplastická metoda vstřikování těsta – polyan (G Dental) – granulovaný materiál plastifikuje ve válci přístroje na vstřikovací lití pod vysokým tlakem do ochlazené ocelové formy.

Žádné komentáře:

Okomentovat