Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

7. K+B fazetovací materiály, složení, zásady zpracování - Protetická technologie

Protetická technologie

K+B fazetovací materiály, složení, zásady zpracování

Kompozitní plasty
-tyto plasty jsou určeny k volné modelaci a jsou zahrnuty pod zkratkou C+B nebo K+B materiály.

Skládají se ze dvou základních složek-pojiva, což je pryskyřičná matrice a plniva,což je složka anorganická.

Pojivo zlepšuje mechanické a estetické vlastnosti,snižuje polymerační smrštění.Plnivo je dispergováno v pryskyřičné matrici a mohou to být modifikace SiO2,vhodné sklo či keramika.Chemické spojení mezi pojivem a plnivem zprostředkovávají speciální silany např.metakryloxi-propyl-trimetoxi-silan.

Tyto materiály jsou dodávány ve formě volně modelovatelných tixotropních past hustší nebo řidší konzistence.Před vlastním nanášením past ,je nutno jemně na ně působit silou.Dojde k uvolnění vodíkových můstků a projeví se tixotropie.

Kompozitní plasty polymerují za přítomnosti světla s variantou dopolymerování teplem pod tlakem nebo teplem pod tlakem ,čili hydropneumatickou polymerací.

Zdrojem světla jsou zářivky a halogenové lampy, iniciátorem polymerace je nejčastěji kafrchinon,jenž se max. rozkládá při 468nm.Polymerace probíhá jen v místech osvětlení, do hloubky max. 3-4nm (Dentacolor 1-2mm).Polymerovat je tedy nutno postupně a na polymerovaný objekt musí světlo dopadat kolmo.Plasty s většími částicemi plniva(hybridní) polymerují do větší hloubky, tmavší barvy kompozitů polymerují pomaleji a do menší hloubky než odstíny světlejší.Velmi malou hloubku polymerace vykazují opakery, nanášejí se ve velmi slabé vrstvě(např. 0.2 mm) a polymerují déle).

U světlem polymerovaných kompozit existuje nebezpečí vzniku inhibiční vrstvy a vzduchových bublinek při nedostatečné konzistenci těsta.Výrobci dodávají tzv. oxistop gely,které se nanášejí na povrch hmot před závěrečnou polymerací a zabraňují reakci makromolekul se vzdušným kyslíkem.

U hydropneumaticky polymerovaných plastů je iniciátorem dibenzoylreroxid, médiem je voda, vodní pára případně glycerin.teplota se pohybuje od 95 do 120°C,čas od 5-30min. podle konkrétního preparátu a tlak je 0,4-0,6Mpa. Vzhledem k rozdílným koeficientů teplotní roztažnosti je zde nebezpečí vzniku spáry mezi kompozitem a kovovou konstrukcí. Doporučuje se tedy chladit velmi pomalu a práci vyjmout až po zchladnutí na laboratorní teplotu, zvláště u rozsáhlejších prací.

Většina KM využívá při vazbě s kovovou slitinou jak mechanické tak chemické vazby. Jsou však materiály, kde je uplatňována pouze chemické vazba, např. preparát Sinsony od firmy Espe.
Chemická vazba u většiny dalších materiálů se děje nanášením spec. vazebných prostředků, nejčastěji teda silanů, které buď zasychají volně na vzduchu, nebo jsou polymerovány světlem.
Mechanickou retenci zajišťují nejčastěji retenční perly svými retenčními prostory v podsekřivé oblasti, používají se také zářezy a samozřejmě pískování,čímž se také zvýší smáčivost povrchu kovové konstrukce.

Kovová konstrukce se musí tedy před frézováním opískovat čistým korundem, velikost částic se liší podle použité slitiny ad 110 až do 250 mikrometrů a písek není recyklovatelný. Pískuje se pod tlakem 0,2-0,3 MPa. Při větším tlaku by došlo k zasekání zrn písku do povrchu kovové konstrukce a jemné okraje korunek by se setřely. Zbytky písku je nejlépe oklepat a na takto aktivovaný povrch se do 5-10minut nanáší vazebný prostředek jednorázovým štětečkem, při čemž se zbytky písku opatrně „vymetou“ přes okraj konstrukce.

Kompozitní plasty se dodávají ve formě setů,kde mohou bát pouze základní barvy, ale i další modifikující barvy, kreativní, intenzivní apod. Každá barva má většinou hmotu krčkovou, dentinovou, sklovinnou, je zde však hmota napodobující gingivu. Dále obsahují sety výběr opákních barev většinou ve formě prášku a tekutiny.

Pracuje se ve vzorcích Vita,Ivocar, Biodent.
Pro fazetování kompozitními plasty jsou výrobci doporučovány slitiny pro napalování keramiky, slitiny s vysokým a sníženým obsahem Au pro konvenční techniku.

Tepelnou polymerací se zpracovávají např.
Duropont od firmy Novodent, Isosit od firmy Ivocar, Biodent K+B od firmy DeTrey
Světelnou polymerací se zpracovávají:
Dentacolor od firmy Kulzer, Vita Zeta LC od firmy Vita

G) Kulzer-Dentacolor

Světlem vytvrzovaný kompozitní materiál pro korunky a můstky.

Sortiment:
Jednokomponentní mater. je dodáván ve stříkačkách po 4g. Plastické modelovatelné masy jsou nabízené ve dvou různých barevných systémech :Biodent 18 barev,Vita 16barev
Pro každou barvu zubu je k dispozici masa pro krček, dentin a incizi.

Transparent pro barevné efekty, masa pro doplnění atrofovaného alveolu.Pro individuální vybarvení je k dispozici sada 10 světlem vytvrzovatelných intenzivních kreslících barev.

Zpracování:
Opákr:prášek smíchat s tekutinou 1:1 štětcem nebo špachtlí po dobu 30sek.Tak. aby došlo k homogennímu promíchání barevných pigmentů.Povrch kovové konstrukce je opískován korundem s velikostí zrn 250mikrometrů,odmaštěn v Silicleanu, potřen Sililinken a tepelně upraven v Silicoateru (program se řídí podle použité slitiny),během zvukového signálu musí být konstrukce vyjmuta a ponechána vychladnout na teflonové podložce.Pak je povrch určený k fazetování potřen Silisealem a ponechá se 5 min. volně zaschnout na vzduchu. Nyní je již nanášen ve dvou tenkých vrstvách opákr, každá je polymeravána zvlášť.

Při polymeraci opákru a kompozitních mas zůstává na povrchu disperzní vrstva, která zajišťuje spojení s dalšími vrstvami a nesmí být porušena.Pokud se tak stane, je k dispozici pro její obnovu u opákru opákr-tekutina a u modelovacích mas modelovací tekutina.

Jednotlivé vrstvy se nanášejí na vytvrzené předchozí vrstvy. Nanášení krčkové, dentinové, sklovinné a transparentní vrstvy se děje podle modelovacího schématu odpovídajícímu jednotlivým barevným systémům.Při závěrečné polymeraci je nutno celou modelaci pokrýt ADS-gelem.

Polymerace:
Materiál Dentacolor může být polymerován pouze ve spec. Přístrojích Dentacolor XS a Unilux AC. Každá vrstva je polymerována samostatně a časy všech vrstev se nakonec sčítají.

Duropont _ kompozitní C+B materiál(firma Eurodent)

Kompozitum pro zhotovení korunek a můstků.Patří do skupiny mikroplněných materiálů.Díky svým optickým vlastnostem působí v dutině ústní přirozeným dojmem.
Duropont je v plastové formě, čímž odpadá mísení, šetří se materiál. Vzniklé práce se svou tvrdostí podobají keramice, mají však obsah anorganického pojiva a nejsou tak křehké.

Předpolymerace a fazetování:
Při práci z Duropontu se musí dodržovat vždy následující postupy:
Výchozí teploty:liší se podle typu média: 90°C při použití destilované vody,85°C při použití glycerinu.

Při polymeraci v žádném případě nesmí teplota překročit 100°C.
Po snížení tlaku se práce co nejpomaleji ochlazuje, aby se zabránilo vzniku pnutí mezi polymerem akovovou konstrukcí.Přebytky pryskyřice se musí na fazetách obrousit.

Pracovní postupy:
1.Na model se aplikuje krčková pasta, práce se domodeluje dentinovou pastou takto se předpolymeruje.

2.Každá nanesená vrstva se předpolymeruje zvlášť. Předpolymerované ádro korunky se obrousí a připraví na nanášení sklovinné pasty. Tato skloviná pasta se modeluje podle zásad estetiky.
Konečná polymerace:připomíná se postup uvedený v oddílu předpolymerace. Dále se nastaví teplota 100°C a polymeruje se při tlaku 5-6barů, 13-15min. v destilované vodě,12-14min. v glycerinu. Po proběhnutí polymerace se přístroj nesmí otevřít.Do té doby , pokud teplota neklesne na 90°C. Potom následuje pomalé chlazení.
Polymerační teplota nesmí překročit 120°C.

Žádné komentáře:

Okomentovat