Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

32. Dělený model, způsoby zhotovení - Protetická technologie

Protetická technologie

Dělený model, způsoby zhotovení

Dělený model

Pracovní model slouží v laboratoři ke zhotovení všech druhů fixních i snímatelných náhrad od inlayí až po celkové náhrady. Měl by být přesným duplikátem situace v dutině ústní a to nejen v čelisti, kde rekonstruujeme náhradu, ale měl by zahrnovat i postavení náhrady v čelistním vztahu. Vycházíme proto z hlavního i pomocného situačního otisku, které jsou negativem stavu v ústech. Otisky je třeba vyplnit vhodným materiálem a získat tak pracovní nebo pomocný situační model, který je pozitivem.

Dělené modely používáme pro zhotovení fixních náhrad. Umožňují individuální vyjmutí pahýlu zubu ze zubního oblouku. Což představuje možnost precizního zhotovení můstku či korunky i místě u neděleného modelu nedostupném.

Na pečlivém zhotovení pracovního děleného modelu závisí úspěch a kvalita celé práce. Je tedy nutné, aby pracovní dělený model splňoval v co největší míře požadavky na:
Přesnost – což zahrnuje objemovou stálost a povrchovou odolnost v průběhu celého pracovního postupu zhotovení fixní náhrady. Samozřejmě, že tvoří dokonalý pozitiv k otisku, jeho povrch není rušen odlitými bublinami ani porozitou materiálu, ze kterého je zhotoven. Což je nutné v průběhu celého pracovního postupu kontrolovat.

Pevnost – zahrnuje: mechanickou odolnost při jednotlivých úkonech pracovního postupu zhotovení fixní náhrady, jednoznačně vymezené místo umístění jednotlivých segmentů modelu a jejich sesazení beze spár. Na jeho povrchu nezaznamenáváme v průběhu celého pracovního postupu zhotovení fixní náhrady žádné makrozměny – ulomeniny, praskliny, spáry,…


Nejrozšířenějším modelovým materiálem je sádra. Chemicky se jedná o polohydrát síranu vápenatého. Vyrábí se zahřátím sádrovce na teplotu, při níž tento minerál ztrácí vodu. Podle způsobu další dehydratace vznikají druhy sáder.

Sádry dělíme do 4 tříd nebo-li typů:
I. Otiskovací
II. Modelová – alabastrová sádra
III. Tvrdá – kamenná sádra
IV. Extra tvrdá – stone s vysokou tvrdostí

K dalším modelovým materiálům patří i galvanoplastická měď a stříbro, kdy vytváříme uvnitř otisku kovovou vrstvičku, kterou doplňujeme sádrou nebo pryskyřicí. K pokovení dochází v galvanizačním roztoku, kde anoda je měděná nebo stříbrná a otisk je spojen s katodou.
Další alternativou je nástřik nízkotavitelnými slitinami na bázi bismutu, olova, cínu a kadmia. Nástřikem speciální pistolí se vytvoří skořepina, která se doplní sádrou nebo pryskyřicí.
Dále řadíme mezi modelové materiály i hmoty formovací, které používáme při dublování licího modelu u konstrukce kovových náhrad odlévaných z vysokotavitelných slitin obecných kovů.
Samostatné pryskyřice se jako modelový materiál příliš nehodí. Namíchaná pryskyřičná směs je tužší než u sádry a vpravuje se do otisku štětcem.


Metody zhotovení dělených modelů:

a) Vodící čepy
b) PIN systém
c) Repoziční destička


a) Metoda vodících čepů a retenčních kroužků
Zhotovení je dvoufázové

Představuje:
- odlití pracovní části modelu sádrou 4. třídy
- paralelní zavedení vodících čepů do míst pahýlů zubu pomocí fixátoru nebo kluznice v paralelometru
- zavedení retenčních kroužků do míst mezičlenu a ostatních (nepracovních) částí modelu
- po zatuhnutí sádry izolace vodou
- zhotovení podstavce ze sádry 3. třídy
- separace jednotlivých částí modelu a jejich oddělení od podstavce


b) Metoda PIN systému

Představuje:
- odlití otisku ultratvrdou sádrou nebo modelovým plastem
- po ztuhnutí modelového materiálu – vyjmutí tzv. „rohlíku“ z otisku
- ořezání styčné plochy s budoucím podstavcem rovnoběžně s okluzní rovinou
- paralelní vyvrtání děr pro vlepení čepů na laserovém zavaděči
- vlepení čepů do všech segmentů pracovní části modelu
- izolace vodou
- vytvoření podstavce z ultratvrdé sádry pomocí formičky na podstavec
- oddělení pracovní části modelu a podstavce od sebe
- separace jednotlivých segmentů modelu
- při použití této metody zhotovení děleného modelu jsou všechny jeho části vyjímatelné.


c) Metoda pomocí repoziční destičky

Lze ji užít pokud máme k dispozici repoziční destičku – na našem trhu je to systém Accutrac nebo Easy Form. Repoziční destička je zařízení, které představuje formu na vytvoření podstavcové části děleného modelu, které ve své vnitřní části obsahuje systém umožňující opětovné vsazení jednotlivých segmentů modelu na přesně stanovené místo bez použití vodících čepů.

Pracovní postup:
Otisk se vyplní ultratvrdou sádrou. Obrátí se a spodní částí se vsadí do olejem izolované repoziční destičky. Po ztuhnutí se model vyjme vtlačovacím kolíkem a separuje se v mezizubních prostorách asi do 1/3 výšky a zbytek se rozlomí. Tím opět získáme možnost vyjímat při modelaci modely preparovaných zubů. Fixaci všech částí rozděleného modelu ve správném vzájemném vztahu zajišťují jednak profily na stěnách skříňky, jednak lomné, přesně dosedající plochy modelu.


Všemi metodami získáváme model příslušného zubního oblouku, z něhož lze model preparovaného zubu vyjímat a opět jej v nezměněné poloze zasouvat zpět.

Thomsonův řez
- je úprava individuálního modelu pahýlu zubu, která představuje odstranění otisknuté marginální gingivy za účelem odhalení a zvýraznění preparační hranice. Tato úprava nesmí představovat radýrování!


Problémy v oblasti dělených modelů

Problém Příčina Náprava

Sádra zasychá příliš pomalu
• Otisk nebyl zcela očištěn od krve atd.
• S hydrokoloidy: otisk nebyl navlhčen nebo jen zčásti namočen do roztoku síranu draselného.
• Očistěte pečlivě otisk.
• Namočte na 10 min.


Sádra zasychá příliš rychle
• Zaschlé zbytky sádry na špachtli či v míchací misce.
• Málo vody pro míchání.
• Vždy používejte čisté misky a nástroje.
• Postupujte přesně dle instrukcí výrobce, používejte pouze destilovanou vodu.


Sádra se žmolkuje.
• Sádra byla skladována neuzavřena.
• Zaschlé zbytky sádry v míchací misce.
• Sádra je hydrofilní, vždy skladujte uzavřenou.
• Vždy pečlivě omyjte míchací misku.


Finální tvrdost sádry je příliš nízká.
• Pro urychlení tuhnutí byla přidána sůl.
• Příliš vody pro míchání.
• Dlouhé míchání sádry.
• Nikdy do míchací tekutiny nepřidávejte aditiva.
• Dodržujte přesně poměr vody daný výrobcem.
• Dodržujte přesně čas míchání daný výrobcem.

Některé části povrchu jsou měkké.
• Míchací miska byla během lití na vibrátoru.
• Otisk byl vibrován příliš sině.
• Nikdy nepokládejte míchací misku na vibrátor.
• Vždy používejte vibrátor při nejnižším nastavení.


Povrch modelu je porézní.
• Špatné vsypání sádrového prášku.
• Vakuová pumpa a míchací lopatky byly spuštěny ve stejném okamžiku.
• Vždy používejte sypký sádrový prášek.
• Před spuštěním míchání vyčkejte ne vakuum.


Skvrny v sádře
• Míchací miska byla během lití na vibrátoru.
• Vibrátor byl nastaven na příliš vysoký výkon.
• Krátké míchání ve vakuu.
• Nikdy nepokládejte míchací misku na vibrátor.
• Vždy odlívejte otisky při nízkém nastavení vibrátoru.
• Min. čas míchání je 60 vteřin.

Prasklinky v modelu.
• Sádra byla smíchána s malým množstvím vody.
• Voda byla z modelu během tuhnutí slita.
• Dodržujte instrukce dané výrobcem.
• Nepokládejte model během tuhnutí na papír.


Zvýšený otisk.
• Nebyla použita destilovaná voda.
• Pro urychlení tuhnutí byla přidána sůl.
• Používejte pouze destilovanou vodu.
• Nikdy nepřidávejte do vody aditiva.


Marginální mezera mezi zubním obloukem a bází.
• Sádra báze byla příliš dlouho míchána.
• Použití příliš či špatného separačního prvku.
• Dodržujte čas míchání.
• Vždy používejte sprciální separační činidlo.

Žádné komentáře:

Okomentovat