Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

42. Artikulační přístroje - Protetická technologie

Protetická technologie

Artikulační přístroje


historie:
•1805 Jean Babtiste Gariot
-první kovový artikulátor umožňující šarnýrový pohyb

•1854 Bonwill popsal trojúhelník
-1859 k aplikaci 4 palcové teorie ( 1 palec =2,54 cm) sestrojil anatomický artikulátor- pohyb šarnýrový+ lehký pohyb do stran a do propulze umožňovaly horizontální tyčinky na dolní čelisti.

•1890 Spee popsal pohyb kloubních hlavic při propulzi
– domníval se že zakřivení chrupu vzhledem k okluzní rovině se shoduje s celkovou dráhou dolní čelisti.
- toto využil v roce1923 Manson ke konstrukci artikulátoru.
-Manson kombinuje Bonwilův trojúhelník,Speeovu křivku , používá Bankwillovu a Christenzenovu teorii o pohybu kondylů, centrum v očnici ,výseč koule.

•1896 Walker
-sestrojil první seřiditelný artikulátor typu argon

•1902 Kerr vycházel z konstrukce Walkerova artikulátoru.

•1899Grittman a Snow
–artikulátor s nastaveným sklonem kloubní dráhy na 15˚
-Kloubní hlavice vykonávaly nepatrný Bankwill- Bennetův pohyb.
-Snow- zkonstruoval první obličejový oblouk k přenosu anatomických vztahů maxily ke kondylům.

•1912 Gysi Simplex
-Nastaveny průměrné hodnoty sklonu kloubní dráhy a stolečku řezákového vedení, vzdálenost kloubních hlavic a hrotu řezákového indexu odpovídala B T.

•1907 Bennet – popsal boční trojrozměrný posun pracovního konsulu

•1908 Gysi první adaptabilní artikulátor ADAPTABLE
-Jeho součástí byl incizální čep a stoleček řezákového vedení.Kloubní hlavice a řezákový bod = B T
-Třetí modifikace měla nastavitelné rotační středy,sklony kloubních drah a Bennetův úhel.

•1924Hall –Třídimenzionální artikulátor

•1930 Mc Collum vyvinul Gnathograph
-a v roce 1934 artikulátor Gnathoscope.
•Modifikace Gysiho artikulátoru
-Gysi Trubyte
-Gysi Ratinal

•1917 Hall - artikulátor přizpůsobený konické teorii mandibulárních pohybů

•1921 Hallův artikulátor Automatic Anatomic

•1921 Hanau postavil artikulátor Kinscope podle teorie Gisiho
-Pohyby artikulátoru mají být ekvivalentí pohybům dolní čelisti.
-Hanau Universální serie č. 1
-Hanau Teledyne XP- 51-Poloadaptabilní typu argon

•1970 Guichet -Denar artikulátor Denar D4H
-Nastavitelnou mezikondylovou vzdálenost, Bennetův úhel, přímý stranový posun v rozsahu3 mm směrem nahoru a blokovací zařízení centrální polohy.Dál univerzální Hanaův stoleček řv a Schuylerův čep.


Artikulátory
- simulátory mezičelistních vztahů a pohybů
- pomocí artikulátoru lze přenést polohu čelistního kloubu vzhledem k hornímu a dolnímu oblouku a simulovat pohyby čelistního kloubu

Nástroje reprodukce čelistních pohybů
Artikulátory – k reprodukci pohybů čelisti
Okludory – napodobování otáčivých pohybů v čelistním kloubu

1. Přístroje pro pevné hodnoty
-všechny kloubní hodnoty Benettů úhel,sklony kloubních drah,Bonwillův trojúhelník jsou vestavěny jako průměrné hodnoty.
Podle množství použitých hodnot je dělíme:
• Okludory
• Kalotové přístroje středněhodnotové
• Artikulátory středněhodnotové

2. Přístroje pro individuální nastavení

cíl užívání:
- usnadňují vytvoření náhrady , minimálně zatížené sekundárními artikulačními chybami a tím, preventivně profylaktický vliv na stomatognátní systém.
-Znázornění statických a dynamických okluzních vztahů

Vlastnosti a stavba
-Znázornění statických a dynamických okluzních vztahů.

• Reciproční napodobování pohybů-tzn. že pohyblivý element je horní čelist.
• Zadní determinanta- artikulátorový kloub
• Přední determinanta opěrný trn a seřizovač opěrného trnu (+ řezákové vedení)

Podle stavby kloubu je dělíme:
• 1. Typ ARCON---- kloubní jamka je na horním rameni, kloubní hlavice je součástí dolního ramene artikulátoru
• Typ NON-ARKON---kloubní hlavice je součástí horního a jamka dolního ramene
• Condylátor – kombinace


Dělení podle hodnot které lze nastavit a podle pohybů které simulují.

• Tvrdoň:
1. individuální
2. průměrné
3. okludory

•Bittner:
1. plně adaptabilní
2. poloadaptabilní
3. neadaptabilní

• Voldřich et al.:
1. okludory
2. artikulátory
3. registrátory žvýkací dráhy (pohybů DČ bez kloubu)

•1. Přístroje pro pevné hodnoty
-OKLUDOR:-Pouze šarnýrový pohyb – otvírání a zavírání.
-Reprodukovatelná je pouze centrální okluze, modely se pohybují proti sobě pomocí šarnýrových kloubů. Mají být vybaveny fixátory pro výšku skusu.

KALOTOVÉ ARTIKULAČNÍ PŘÍSTROJE:
-možný pouze šarnýrový pohyb
-obsahují zakřivené kaloty
-okluzní křivky podle středních hodnot kloubních drah
- přijímá se u nich skutečnost, že klouby vynucují určitou žvýkací dráhu, která může být opět obnovena.
-PRŮMĚRNÉ ARTIKULÁTORY- umožňují depresi a elevaci mandibuly,
- propulzi a lateropulzi
- sklon kloubní dráhy nastaven asi 34 ˚
- Benettův úhel asi 18 ˚
- řezákové vedení je buď pevně stanoveno, nebo nastavitelné, nikoliv však individuálně.
- interkondylární vzdálenost – pevná
- pevná je i hodnota polohy dolního řezákového bodu a tím je –
-také pevná hodnota pro polohu okluzní roviny ke kloubům buď vyznačením na artikulátoru, nebo pomocí klíčem pro dolní model
-zhotoví se žvýkací dráha podle průměrných hodnot, kterou však lze přezkoušet kontrolními pohyby.

•2.Individuálně nastavitelné přístroje
-Umožňují napodobení individálních pohybů dolní čelisti
-Podle množství individuálně nastavitelných kloubních hodnot je dělíme:
-Polonastavitelné
-Plně nastavitelné

Polonastavitelné individuální přístroje
- s pevnou interkondylární vzdáleností
- tvar kloubních drah je určen
-Benettův úhel je nastavitelný pouze omezeně
- pevné hodnoty pro polohu modelů vůči kloubům základem je Bonwillův trojúhelník
-okluzní rovina leží paralelně k nosiči dolního modelu

Plně nastavitelné artikulátory
- nazývají se také simulátory žvýkacích pohybů
-Individuálně nastavitelné jsou tyto hodnoty:-interkondylární vzdálenost
-exaktní poloha žvýkací roviny vůči kloubům pomocí přenosového oblouku
-sklony kloubních drah vpravo a vlevo
-Benettův úhel vpravo a vlevo odděleně
- individuální vedení řezáků.
-K exaktnímu nastavení modelů jsou nutné náročné registrační metody
- všechny hodnoty musí být přenášeny individuálně

Metody registrace pro individuální artikulátor
• Pantografická metoda-registruje pohyby ve 3 směrech

Poloadaptabilní – průměrný artikulátor
I.Trvale nastaven – PODÉLNÝ SKLON KLOUBNÍ DRÁHY-v úhlu 33˚.
=dráha kterou vykonává kloubní hlavice v kloubní jamce při pohybu vpřed- tedy z polohy centrální do polohy propulzní.
-Rozsah tj. tedy počátek a konec dráhy vymezí přímku, která svírá úhel s některou referenční linií na hlavě =SKLON KD.

• Úhel kloubní dráhy , který svírá přímka s frankfurtskou horizontálou činí v průměru 40˚.
• Úhel který svírá s Camperovou linií je průměrně 30˚
• FH- dolní okraj orbity- horní okraj zevního zvukovodu
• CL-spojnice dolního okraje nosního křídla a zevního zvukovodu

-II. Trvale zafixován PŘÍČNÝ SKLON- KD-BENNETUV ÚHEL-15˚
-III. Trvale zafixován - SKLON ŘEZÁKOVÉHO VEDENÍ - 10˚

• Bennetův úhel – odchylka pohybu kloubní hlavice od pohybu propulzního na balanční straně.
• Řezákové vedení- hloubka a sklon překusu horních frontálních zubů.


Umístění modelů do průměrného artikulátoru
• Podle parametrů BONWILLOVA TROJÚHELNÍKU- dolní řezákový bod-středy obou kloubních hlavic 10,6 cm.
• Průběh okluzní roviny – hrot řezákového indexu + zářezy na nosných sloupcích.
• Okluzní rovina na artikulátoru musí souhlasit s okluzní rovinou na modelu horní čelisti.

Poloadaptabilní artikulátory(Bittner)
• Některé -mají navíc měnitelný sklon registrátoru řezákového vedení
• Montáž modelů provádíme podle záznamu z obličejového oblouku.


• OR v hč. – v ozubené čelisti-s linií tečující řb., hrot špičáku a meziobukální hrbolek prvního moláru .
• V bezzubé čelisti souhlasná s valem skusové šablony.

Individuální artikulační přístroje
-Gnatologické
-Umožní zhotovení náhrad s artikulací sladěnou s funkcemi ostatních složek stomatognátního systému- na základě přenesení hodnot naměřených přímo na pacientovi do artikulátoru.
-Prostorová orientace modelů vzhledem ke kloubu se provádí obličejovým obloukem
-Záznam individuálního rozsahu pohybů dč. se získá skusovými registráty.


Obličejové oblouky
Z hlediska funkce je dělíme na :
• 1.REGISTRAČNÍ
• 2.PŘENOSOVÉ
• 3. NÁKRESOVÉ

Význam užití oblouků:
• Ztotožnění pomyslné TKO (terminální kyvné osy – užívá se pro ně také termín lokátory kyvné osy).
• pacienta se skutečnou osou artikulátoru a záznamů CVČ (centrální vztah čelistí)představuje základ pro plánování jakéhokoliv protetického ošetření mimo ústa pacienta.

-Registrační obličejové oblouky
• lokalizujeme přesnou polohu TKO (terminální kyvné osy )Vyhledání skutečné TKO umožní přesnější práci s artikulátorem.

-Přenosové obličejové oblouky
• K individuálnímu záznamu vzdálenosti horního řezákového bodu, nebo celého horního zubního oblouku od terminální kyvné osy
• K orientaci shodného sklonu okluzní roviny modelu k horizontále (orbito-axiální spojnici)

• Arbitrární osa i oblouky pro rychlou montáž , přenášejí vzdálenost horního zubního oblouku od arbitrální osy, se hodí pro méně náročné práce , zejména u pacientů u kterých neprovádíme úpravu čelistních vztahů.
• Arbitrální osa- její poloha je získána z průměrných měření, nachází se 12 mm před tragem, na spojnici koutek oční- tragus.

Lokalizace šarnýrové osy

•Skladba

registrační oblouk
– otevřený rám ,1 rameno je tranzverzální, 2 ramena sagitální
• Registrační oblouky od přenosových se liší tím , že mají obě postranní ramena pohyblivá v sagitálním i vertikálním směru.
• Na koncích ramen – různě upravené koncovky, situované kolmo k sagitálnímu průběhu bočních ramen.
• Součástí příčného ramene je aretační zařízení pro uchycení spojky.
• Spojka má tvar krátké otiskovací lžíce, opatřené úchytkou.
• Její pomocí je spojení s dolní čelistí pevně fixováno k příčnému rameni registrátu

Přenosový oblouk
• Pevný rám bez pohyblivých bočních ramen.
• Upínacím zařízením k tranzverzální části šroubem fixujeme skusovou vidličku a orbitální tyčinku.
• Boční ramena jsou zakončena kondylárními tyčinkami se zajišťovacím šroubem.
• Na konci kondylárních tyček (směřují ke kloubům) jsou otvory pro nasazení přenosového oblouku na osu artikulátoru.

Nákresový oblouk
• -Extraorální grafická registrace kondylárních pohybů v různých rovinách

Žádné komentáře:

Okomentovat