Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

35. Spoj slitin s polymerem a kompozity pryskyřic - Protetická technologie

Protetická technologie

Spoj slitin s polymerem a kompozity pryskyřic


Předpoklady pro vazbu polymeru ke slitině

Kritéria spojení:
a. chemická vazba
b. mechanická vazba
c. zatékavost, smáčivost
d. pevnost materiálu
e. teplotní roztažnost

add. a. úprava povrchu – dvojfunkční preparáty
• silan A 174 má metakrylátovou skupinu (Dentacolor)
• akrylonitril – Artglass

add. b. retenční tělísko – perličky (Japonci velmi jemné)
pískování – pískovač pouze na jeden materiál, dodržovat velikost částic při pískování,
písek nevracet do zásobníku
leptání

add. e. žádoucí je přibližně stejný koeficient tepelné roztažnosti obou materiálů
(tep. roztažnost kompozita co nejbližší hodnotě roztažnosti kovu). Např. Superpontu C+B
dachází díky pnutí k praskání – při chládnutí kontrahují oba materiály
různě.Kompozita mají přibližně koeficient tepelné roztažnosti jako kov.


Předpoklady pro vazbu polymeru ke slitině:
1) Minimalizace rozdílu KTE (koeficient tepelné expanze)
2) Zvětšení kontaktního povrchu plastu a slitiny (otryskání slitiny korundem)
3) Minimalizace kontrakce
4) Vazební mezivrstva
5) Čistý povrch slitiny
6) Suchý povrch slitiny

Otryskání zajistíme :
1) očištění od povlaků
2) odstranění deformované vrstvy mastnot a vlhkosti
3) chemické změny – oxidy, korund, reakční centra
4) zvětšení Ra (střední velikosti, plochy, mikroretence)

OXIDY – hliník na povrchu vzroste z 0,07 na 15,78 hmotnostních %.


Kompozita

FIXOTROPIE = zpracování při modelaci se materiál ztekutí
- materiály složené z organické pryskyřice – pojivo z anorganického plniva. Důležitou složkou je silan, který pojivo a plnivo spojuje. Silan = gama – metakryl oxid propyl trimetoxisilan. Dále obsahují iniciální systém spouštějící reakci tuhnutí. Další součástí jsou stabilizátory (inhibitory tuhnutí) a pigmenty.

- pryskyřičná část (pojivo) je chemický dyakrylát. Většina systémů obsahuje vysoce viskózní aromatický monomer
bis - GMA (bisfenol-A diglyciclyl dimetakrylát). Některé systémy tuto základní pryskyřici částečně nebo úplně nahrazují uretandimetakryláty. Pro odlehčení klinického zpracování se přidávají monomery s nízkou viskozitou (TEGMA, HEMA).

- anorganické plnivo - vyrábí se drcením, broušením a prosíváním skla, křemenem nebo keramiky. Podle velikosti rozlišujeme mikroplnivo a mikroplnivo. Velikost částic u mikroplniva je do 30mikrometrů. V dnešní době je součástí hybridních kompozit velikost částic od 0,5 – 8. Amorfní SiO2, aerosol o průměrné velikosti 0,04 mikrometrů. Ke zvýšení rádiokapacity se přidává báriové sklo stromtnaté nebo latchové. Obsah anorganického plniva a jeho velikost určuje mechanickou odolnost, pružnost, leštitelnost, sorbci vody. Obsah plniva u kompozita se označuje termínem ,,naplnění“. Pohybuje se o 52% u mikrofilních materiálů až po 8,5% u vysoce plněných hybridních kompozit. Silan jako spojovací článek obou složek hraje důležitou roli v trvanlivosti kompozitního materiálu. Ve slině podléhá hydrolýze.

- polymerací kompozit na povrchu vzniká nepolymerovaná vazná vrstva o síle 0,02 mikrometrů, která vzniká vlivem kyslíku ve vzduchu. Této vrstvě se během polymerace nesmíme dotýkat prsty, ani ji stírat, protože slouží k chemické vazbě další pryskyřičné vrstvy.

- kompozitní materiály můžeme dělit podle různých měřítek :
a) podle způsobu tuhnutí
b) podle velikosti plniva
c) podle typu pojiva

Nejčastěji se používá klasifikace založená na velikosti částic plniva
Makrofilní (1.typ) části jsou 1 - 5 mikrometrů. Mikrofilní (2.typ) - obsahují amorfní silikačástice o průměrné velikosti 0,04 mikrometrů. Mikrofilní se dělí na homogenní a inhomogenní - obsahují rozdrcené a předpolymerované částice a aglomerované mikrofilní komflexy.
Hybridní (3.typ) kompozita obsahují makro i mikroplnivo.

Dobře leštitelné jsou sumikronové hybridní materiály, nejvíce odolné jsou vysoce plněné hybridní materiály. První kompozita polymerovaly chemicky, s objevem světelné polymerace se prosadily fotokompozitní materiály. Fotoiniciátorem je kafrchinon, 0,2 – 0,7 diketon, který se účinkem intenzivního halogenového světla sám rozpadá na volné radikály, které zahajují polymerační reakci. Největší fotoiniciační efekt má vlnová délka okolo 470ti nanometrů (modrá část viditelného světla je těch 470 nm).

VÝHODA FOTOKOMPOZIT :
1) Tuhnutí na povel
2) Možnost vrstvení
3) Barevná stálost

Při polymeraci po vrstvách (1 – 2 mm) se redukuje polymerační kontrakce na minimum. Nutností je kontrola kvality světelného zdroje.

Stupeň sorbce vody a rozpustnost ve vodě jsou důležité vlastnosti kompozit. Sorbce vody může vyrovnávat polymerační kontrakci, rozpustnost ve vodě je nežádoucí, toto závisí na typu monomeru (uretan dimetakrylát má nižší sorbci a rozpustnost). Dále na typu plniva (mikrofilní mají větší sobrci vody než hybridní a makrofilní) a na poměru pryskyřice a plniva (méně plněný kompozit má větší tendenci k sobci vody). Dále stupeň polymerace (jestliže se čas polymerace zkrátí o ¼, je sobce dvojnásobná a rozpustnost čtyř až šesti násobná. Pokud je materiál kvalitně polymerován, jeho rozpustnost je velmi nízká.

Polymerace: světlem
a. iniciátor - kafrchinon
maximum rozkladu 468 nanometrů
průměr 400-500nm
viditelná oblast přístroje: halogenová lampa /filtry,teplo/

b. hloubka polymerace – (pevnost 400 Mpa), světlem polymerující materiál lze ještě zahřát asi na 100ºC – spirály ve světelných pecích
• tloušťka vrstev – 1-2mm
• intenzita záření – kontrolovat
• tam, kde se předmět přímo neosvítí, tam nedopolymeruje a nemá potřebné mechanické vlastnosti – dodržovat technologii. Polymerace je závislá na intenzitě světla – čistit polymerační komory.

Uložení práce: světlo musí dopadat kolmo na objekt (otočné stoly – lampy na bocích i na hoře). Modré světlo je pohlcováno oranžovou – opákry pohlcují modré světlo – polymerují méně – je třeba delší polymerační doba.
- Dentacolor –KULTZER
- Termoresin LC II – DENTAMED (distributor)
- Visio gem – ESPE
- Art Glass – KULZER
- Hercilite KRV – KERR
- Spectrasit – IVOCLAR
- Vita Zeta LC – VITA
- Tagris a Vectris - IVOCLAR

Teplem
- Duropont – NOVODENT (distributor)
- Isosit – IVOCLAR
- Monoplast – VITA
- Chromasit – IVOCLAR
- Bioment – K+B – DE TREY
- Vita Zeta - VITA

Opravy: lze přímo v ordinaci kterýmkoliv kompozitem, firmy dodávají sety na opravy.
Po chemické stránce jsou tyto materiály téměř stejné.

Žádné komentáře:

Okomentovat